18
Sat, Jan

༢༠༢༠ལོའི་ཟླ་༡་ཚེས་༢་ཉིན་སྤེལ། ཉེ་ཆར་ཨ་རི་ཌེན་ཝེར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་དགུན་ཁ་གུང་གསེང་གི་ལས་རིམ་ཁྲོད། སློབ་ཕྲུག་༡༣་དང་དགེ་རྒན་གསུམ་བཅས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཚོ་བ་བཅས་རྟོགས་ཆེད་སླེབས་ཡོད་པར་བཅར་འདྲི་བྱས་ཡོད། དེའི་སྐབས། སློབ་མ་ཧ་ན་ཡིས་རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་མཐོ་སྒང་ནི་བཙོན་ར་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཞེས་བརྗོད་སོང་།

༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༡༡་ཚེས་༢༦་ཉིན། བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༤ ཙམ་ལ་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བའི་རྨེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཐག་ཉེའི་གྲོང་བར་ནས། རང་ལོ་ ༢༤ ཡས་མས་ཡིན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༡༡་ཚེས་༢༢་ཉིན་སྤེལ། ཉེ་ཆར་བོད་སེར་ཤུལ་རྫོང་རྫ་དབོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ར་སྐོར་ནང་དུ། བོད་རང་བཙན་འཐོབ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་བརྒྱ་ཕྲག་གཏོར་ཡོད་པ་དང་། ལས་འགུལ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲྭ་ཀུན་གསལ་དང་། གྲྭ་རྟ་མེ། གྲྭ་བསོད་བཀྲ གྲྭ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཁོ་ཚོའི་དགེ་རྒན་ཤེར་རྒྱམ་བཅས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག དེའི་རྗེས། གྲྭ་ཉི་མེ་ཡིས་དྲ་ཐོག་ཏུ་ཁོ་ཚོར་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡིག་གེ་བྲིས་པར་བརྟེན་ནས་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༩་ཚེས་༢༧་ཉིན། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་བོད་ནག་ཆུ་རྟར་ཆེན་ཡུལ་ཚོ་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཤག་རོང་པོ་དགོན་གྱི་ཡུལ་སྡེ་གེ་སོའི་ཚ་ལྷིས་དང་སྲ་བྷ་གྲོང་ནས་ཡིན་པའི་སྨན་པ་ཚེ་རྒྱལ་དང་། དབྱངས་འཕེལ། བདུད་འདུལ་ལྷ་རྒྱས། ཤེས་དབང་རྣམ་རྒྱལ། སྲིད་ཐར་དབང་རྒྱལ་བཅས་གློད་གྲོས་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་ནོར་བཟང་ལགས་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་འདུག

༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༡༡་ཚེས་༢༡་ཉིན། བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་གཉིས་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ། སེལ་ཤུལ་རྫོང་རྫ་དབོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཡོན་ཏན་དང་ལྷ་རྒྱལ(ཆོས་རྒྱལ)གཉིས་ཀྱིས་བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐད་འབོད་དང་ཡིག་ཆ་གཏོར་ཡོད་པས། ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག

༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༡༡་ཚེས་༦་ཉིན་སྤེལ། བོད་ནག་ཆུ་རྟར་ཆེན་གེ་སོ་ཚ་ལྷིས་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་ལྷ་དར་ལགས། འདི་ལོའི་ཟླ་༡༠་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་འདུག ལྷ་དར་ལགས་ནི་རྒྱ་གཞུང་གི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་འདུག

༢༠༡༩་ལོའི་ཟླ་༩་ཚེས་༡༩་ཉིན། བོད་མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ལགས། རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག ཁོང་འཛིན་བཟུང་བྱས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོ་བརྗོད་མེད་པ་དང་། གང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མི་འདུག

More Articles ...

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།