23
Sun, Feb

ང་ཚོའི་གཟུགས་པོ་ནི་རྫས་ཁམས་མི་འདྲ་བ་ཉི་ཤུས་གྲུབ་ཡོད་། ་སྲོག་རླུང་ནི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད། སྲོག་རླུང་དང་ཡང་རླུང་འདྲེས་ནས་གྲུབ་པའི་ཆུས་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་ཆ་༦༥%ཙམ་ཟིན་ཡོད། ལྗིད་ཚད་ལ་ཀི་ལོ་བརྒྱ་ཡོད་པའི་མི་དེའི་བརྒྱ་ཆ་༦༥% ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཡིིན།

Page 2 of 2
བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ།